ANNA KACA

menedżer w departamencie rachunkowości, HLB Frąckowiak i Wspólnicy

Nie

Kwoty faktury wyrażone cyframi i słownie mogą być skorygowane jedynie fakturą korygującą.

Niekiedy zdarza się tak, że faktura VAT zawiera pomyłki. Bywają to pomyłki zarówno dotyczące ceny, podatku VAT, jak i błędy wiążące się z określeniem danych sprzedawcy, nabywcy lub oznaczeniem towaru czy usługi. Wszelkie nieprawidłowe elementy faktury należy skorygować. Z reguły korekty dokonują dostawcy poprzez wystawienie faktury korygującej.

Bywa również tak, że to nabywca towaru lub usługi stwierdzi, że otrzymana przez niego faktura zawiera błędy. Jeżeli dotyczą one zwłaszcza informacji wiążącej się z określeniem danych dostawcy lub nabywcy czy oznaczeniem towaru lub usługi, odbiorca faktury może takie błędy skorygować sam, poprzez wystawienie noty korygującej.

Należy jednak mieć na uwadze to, że zgodnie z przepisami prawa, notą korygującą nie można korygować pomyłek w pozycjach faktury określonych w par. 9 ust. 1 pkt 5-12 rozporządzenia, a więc tych dotyczących jednostki miary i ilości sprzedanych towarów lub rodzaju wykonanych usług; ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto); wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto); stawki podatku; sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartości sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartości sprzedaży brutto); kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażonej cyframi i słownie.

Reasumując, błędy na fakturach VAT mogą być korygowane zarówno przez wystawcę faktury, jak i odbiorcę uprawnionego do wystawienia noty korygującej. Jednakże zakres informacji, które mogą być zmienione poprzez wystawienie noty korygującej, jest ograniczony w stosunku do danych korygowanych poprzez fakturę korygującą. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, błędy dotyczące kwoty faktury wyrażonej cyframi i słownie mogą być skorygowane jedynie fakturą korygującą wystawioną przez wystawcę faktury pierwotnej.

(PM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Rozporządzenie ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz.U. nr 95, poz. 798).