Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20808) poinformowało, że nie zamierza wprowadzić jako zasady rozliczania VAT metodą kasową, tj. w momencie otrzymania zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Jak wynika z interpelacji, taki sposób rozliczeń wyeliminowałby praktykę polegającą na zaleganiu z zapłatą faktur przez nieuczciwych kontrahentów. Resort finansów podkreślił, że przepisy ustawy o VAT wprowadzają regułę rozliczenia tego podatku metodą memoriałową, co oznacza, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Wynika to z przepisów dyrektywy. Wyjątek od tej zasady pozwalający na rozliczanie VAT metodą kasową dotyczy tylko tzw. małych podatników.

Zdaniem MF obowiązujące przepisy przewidują rozwiązania umożliwiające zachowanie płynności finansowej w sytuacji, w której kontrahent nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Należy do nich m.in. tzw. ulga na złe długi, która umożliwia pomniejszenie (korektę) podatku należnego w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, a za takie uznaje się wierzytelności, które nie zostały uregulowane w ciągu 180 dni od upływu terminu płatności.

Także aktualne przepisy ustaw o podatkach dochodowych przewidują po stronie kosztowej złagodzenie skutków wynikających z nieotrzymania zapłaty. Są one uregulowane w art. 23 ust. 1 pkt 20 i 21 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a i pkt 26a ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Jak wyjaśniło MF, istnieje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, które zostały zarachowane do przychodów należnych i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ustawach podatkowych. Dotyczy to również odpisów aktualizujących wartość należności w tej części, która była zaliczona do przychodów.

Ważne!

Metoda kasowa polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi

magdalena.majkowska@infor.pl