Przepisy regulujące zasady poboru opłaty targowej zostały znowelizowane. Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie 19 czerwca, opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiska będą rozumiane jako wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż. Opłacie targowej nie będzie podlegała sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zniknie natomiast kontrowersyjny przepis o obłożeniu opłatą targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw. Przepis ten budził liczne wątpliwości, gdyż brak jest kryteriów, na podstawie których można odróżnić budynki (lub ich części), w których sprzedaż nie podlega opłacie targowej, od targowisk pod dachem, które mimo że są budynkami, tej opłacie podlegają. Zmiany w przepisach stanowią dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 7/08).

Sejm przyjął senacką poprawkę przywracającą zwolnienie z opłaty targowej dla podmiotów, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

– W uproszczeniu można przyjąć, że gdy handlujący na targowisku prowadzi sprzedaż z obiektu objętego podatkiem od nieruchomości, to nie musi już uiszczać opłaty targowej – mówi dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner.

Uchwalona pierwotnie przez Sejm ustawa likwidowała to zwolnienie. Po pracach nad ustawą w Senacie zostało ono jednak ponownie wprowadzone do ustawy. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Ważne!

Dzienna stawka opłaty targowej ustalana uchwałą rady gminy może wynieść maksymalnie 699,27 zł