Opłacie targowej nie będzie podlegać sprzedaż lub świadczenie usług dokonywane w budynkach lub ich częściach.
Senat przyjął nowelizację przepisów o opłacie targowej, które rozszerzają stosowanie wyłączenia z opłaty targowej działalności handlowej dokonywanej w budynkach lub ich częściach.
Senatorowie doprecyzowali, że targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż lub świadczone są usługi. Zdecydowali o nielikwidowaniu zwolnienia z opłaty targowej dla podmiotów, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.
Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 884, z późn. zm.) stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 7/08). TK stwierdził, że art. 15 ust. 2a tej ustawy, który określa, że opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw jest niezgodny z konstytucją. Zakwestionowana została niejednoznaczność określenia przedmiotu opodatkowania w związku z definicją budynku zawartą w tej ustawie (w tym odnosząca się do targowisk pod dachem). Nowelizacja usuwa te sformułowania. Teraz ustawa trafi do Sejmu. Ma wejść w życie 19 czerwca.