Obowiązująca od dziś ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza korzystne zasady opodatkowania dla osób, które będą zawodowo zajmować się opieką nad dziećmi w wieku do lat 3.

Do opodatkowania osób fizycznych sprawujących opiekę nad dziećmi (nianie) na podstawie tzw. umowy uaktywniającej stosuje się podobne zasady, jak dotyczące umowy-zlecenia lub o dzieło. Z tym że osoby takie mają wybór w odprowadzaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy lub nie. Przy obliczaniu zaliczek mogą też stosować do uzyskiwanego dochodu opcjonalnie, najniższą stawkę podatkową określoną w skali (18 proc.) lub wyższą (32 proc.) Za dochód podlegający opodatkowaniu uważa się przychód uzyskany w danym miesiącu pomniejszony o koszty uzyskania. Jeśli chodzi o rozliczanie tych kosztów, to osoby zajmujące się opieką nad dziećmi będą mogły wybrać, czy obliczać je w stałej 20-proc. wysokości, czy też w kwotach faktycznie poniesionych, w przypadku gdyby okazało się, że koszty te są wyższe. Podatnik będzie jednak musiał na wezwanie organu podatkowego fakt poniesienia tych wyższych kosztów udowodnić.

Oprócz tego zwolnione z podatku dochodowego będą dochody w postaci świadczeń otrzymanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych.