Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczy nieruchomości lub jej części, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym oraz udziałów w tych prawach.

– PCC, co do zasady, obciąża transakcje dokonywane poza obrotem profesjonalnym, tj. dokonywane najczęściej poza działalnością gospodarczą – wyjaśnia Bartosz Głowacki, doradca podatkowy, starszy konsultant w MDDP.

Ekspert dodaje, że jeżeli transakcja odbywa się w ramach obrotu profesjonalnego, to zwykle podlega podatkowi od towarów i usług (VAT). W takiej sytuacji opodatkowanie PCC zostaje wyłączone – co do zasady transakcja związana z nieruchomością, a podlegająca VAT i nie zwolniona z VAT, nie podlega PCC.

– Gdy np. nieruchomość jest sprzedawana przez podatnika VAT w ramach prowadzonej działalności, ale jest to jednocześnie sprzedaż zwolniona z VAT, umowa sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu PCC – wskazuje Bartosz Głowacki.

Wysokość podatku

Przy umowach sprzedaży, zamiany nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym stawka PCC wynosi 2 proc.

PCC według stawki 2-proc. ma również zastosowanie w sytuacji, w której nieruchomość jest sprzedawana jako składnik przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Bartosz Głowacki dodaje, że w takim przypadku podatek pobierany jest według stawek właściwych dla poszczególnych składników majątkowych (np. dla nieruchomości 2 proc., w przypadku praw majątkowych 1 proc.) albo – jeżeli poszczególne, opodatkowane różnymi stawkami PCC kategorie składników majątkowych nie zostały wyodrębnione – według stawki najwyższej.

– Jeżeli więc podatnik nie wyodrębni składników majątkowych wchodzących w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części opodatkowanych według różnych stawek PCC, a jednym ze zbywanych składników będzie nieruchomość, całość przedmiotu sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu PCC 2-proc. – wskazuje Bartosz Głowacki.