Marynarze zatrudnieni na morskich statkach handlowych pływających pod polską banderą będą opodatkowani na szczególnych zasadach. Pensja za pracę będzie składać się z wynagrodzenia podstawowego oraz dodatku morskiego. Wartość dodatku będzie zwolniona z PIT. Takie propozycje zawiera projekt ustawy o pracy na morzu Ministerstwa Infrastruktury.

– Zastosowanie podziału wynagrodzenia za pracę marynarza to forma ulgi podatkowej, która ma obniżyć koszty działalności i uatrakcyjnić polskie statki – argumentuje resort infrastruktury w uzasadnieniu do projektu.

Z uwagi na wysokie obciążenia fiskalne armatorzy chętniej uprawiają żeglugę pod innymi, zagranicznymi banderami. Wybierając korzystniejsze warunki podatkowe w państwach tzw. wygodnej bandery, armatorzy nie odprowadzają do polskiego budżetu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Propozycja zwolnienia z PIT diet dla marynarzy ma być zachętą do rejestrowania działalności w Polsce i odprowadzania tu należnych podatków.

Poszerzanie zwolnień

Projektowana ustawa o pracy na morzu ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych. Dr Janusz Fiszer, partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW, zwraca uwagę, że w projekcie zaproponowano wprowadzenie do art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowego pkt 18a. Ma on zwalniać z opodatkowania wartość dodatku morskiego wypłacanego osobom mającym miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. Zwolniona byłaby kwota do wysokości diety dla innych niewymienionych z nazwy państw, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Dieta zwolniona z PIT będzie przysługiwać za każdy dzień wykonywania przez marynarza pracy na statku w podróży.

– Proponowana regulacja jest systemowo zgodna z obowiązującą obecnie ustawą o PIT – ocenia dr Janusz Fiszer.

Ekspert dodaje, że zasadą jest, iż zwalnia się z opodatkowania diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika i podróży osoby niebędacej pracownikiem, dodatki za rozłąkę, część przychodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu pracy, względnie niektórych stypendiów i ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania za granicą. W każdym z tych przypadków górną granicę zwolnienia wyznacza wysokość z tytułu podróży służbowych, określona w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

– Dodatek dla marynarzy bez PIT może stanowić znaczną część wynagrodzenia – podkreśla Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Liczy się go tak jak dietę za każdy dzień wykonywania przez marynarza pracy na statku w podróży międzynarodowej. Obecnie dieta ta wynosi 45 dolarów dziennie.

Specyfika umów

Zgodnie z art. 42. ust. 2 projektowanej ustawy o pracy na morzu wynagrodzenie marynarza wypłacane na podstawie marynarskiej umowy o pracę będzie się składać z wynagrodzenia podstawowego, określonego stawką godzinową lub miesięczną oraz dodatku morskiego, który będzie się ustalać z uwzględnieniem rodzaju żeglugi, sposobu eksploatowania statku, szczególnej uciążliwości i niebezpieczeństwa pracy na statku. Tym samym więc – jak zauważa dr Janusz Fiszer – w przypadku specyficznej umowy o pracę, jaką jest tzw. marynarska umowa o pracę, zastosowanie analogicznego zwolnienia z opodatkowania wartości dodatku morskiego wydaje się w pełni zasadne.