Podatnik jest krupierem w kasynie. Klienci często zostawiają mu znaczne sumy w postaci napiwków.

– Czy muszę rozliczyć się z otrzymanych napiwków – pyta pan Paweł z Krakowa.

Obowiązek prowadzenia przez kasyno rejestru napiwków wynika z art. 78 ust. 1 ustawy o grach hazardowych. Natomiast konstrukcja samego rejestru została określona w rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy. Wpisy do rejestru napiwków, prowadzonego narastająco za dany rok kalendarzowy, powinny być dokonywane codziennie, bezpośrednio po obliczeniu końcowego rezultatu gier na stołach. Co istotne, konieczność ewidencjonowania napiwków wynika także z przepisów o Służbie Celnej i prowadzonej przez nią kontroli w zakresie gier hazardowych.

Z przepisów rozporządzenia w sprawie kontroli w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych wynika w szczególności obowiązek sporządzania dziennych i miesięcznych raportów wpłat, wypłat i rezultatów gier w kasynie gry uwzględniających także kwoty wpłaconych napiwków. Raporty miesięczne składane są właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 3 dni od zakończenia danego miesiąca.

– Kasyna gry zobowiązane są do przesyłania organom celnym informacji o kwotach uzyskanych z napiwków na bieżąco (po zakończeniu miesiąca) oraz prowadzenia ewidencji umożliwiającej imienne zidentyfikowanie pracowników, na rzecz których dokonali wypłaty środków pochodzących z zostawionych przez gości napiwków – tłumaczy Jan Czerwiński, starszy konsultant w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Ekspert dodaje, że wskazane ewidencje prowadzone są dla potrzeb kontroli działalności w zakresie gier hazardowych. Informacje wynikające z tych dokumentów mają znaczenie także dla innych podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to z tego, że przychody z napiwków uzyskiwane przez pracowników kasyn stanowią przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.