W myśl art. 492 par. 1 i następnych kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) przez połączenie spółek dochodzi do przeniesienia majątku spółek łączących się na spółkę nowo zawiązaną. W przypadku połączenia się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w jedną spółkę akcyjną powstaje podmiot, w którym dotychczasowi wspólnicy obejmują akcje w zamian za wkłady.

- Wkładem do spółki akcyjnej jest majątek spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a jedynie ustalenie udziałów w kapitale zakładowym spółki następuje z uwzględnieniem udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - tłumaczy Krzysztof Szydłowski, radca prawny z Kancelarii LegeArtis w Łodzi.

Do łączenia się spółek stosuje się odpowiednio przepisy o powstaniu spółki nowo zawiązanej, tj. art. 497 k.s.h.

- Ustalenie parytetu wymiany udziałów na akcje służy przede wszystkim temu, aby akcjonariusze w nowej spółce, od początku jej istnienia, posiadali uprawnienia odpowiednie do wnoszonego majątku, który był podzielony na udziały w starych spółkach - wyjaśnia Krzysztof Szydłowski.

Co do zasady przy transakcji sprzedaży akcji, które wcześniej stanowiły udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, kosztem uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży akcji w nowej spółce akcyjnej jest wartość tych akcji w zależności od tego, co jest przedmiotem wkładu. Stanowi o tym art. 22 ust. 1f pkt 1 lub pkt 2 ustawy o PIT.

Połączenie spółek i wniesienie majątku spółek łączonych do spółki nowo zawiązanej ma ten sam charakter co wniesienie do spółki wkładu w postaci przedsiębiorstwa.

- Zatem kosztem uzyskania przychodów będzie nominalna wartość przedsiębiorstwa, wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa, określona na dzień objęcia akcji, nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia - tłumaczy ekspert.

W przypadku gdy udziały nabywane były za wkład pieniężny, koszt sprzedaży akcji uzyskanych w wyniku aktu łączenia się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością po wymianie udziałów ustala się podobnie jak przy zamianie akcji w wyniku łączenia się spółek akcyjnych.

- W takiej sytuacji koszt uzyskania przychodu obliczamy odnosząc się do historycznej wartości nabytych wcześniej udziałów w łączonych spółkach - czyli po prostu ceny nabycia - tłumaczy Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy w spółce MMDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Dla potrzeb wyliczenia kosztów uzyskania przychodu nie ma znaczenia fakt, że obliczona przy zastosowaniu parytetu wymiany ilość akcji nie będzie liczbą naturalną.

PRZEMYSŁAW MOLIK

przemyslaw.molik@infor.pl