W ustawie o finansach publicznych wprowadzono indywidualny wskaźnik zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego. Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 20303/11), gminy m.in. w związku z wykorzystywaniem funduszy unijnych są obecnie znacznie zadłużone. Posiadają wiele długoterminowych zobowiązań, których możliwości spłaty były kalkulowane w oparciu o inny stan prawny.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poinformowało, że nowy wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań jest wynikiem postulatów zgłaszanych wielokrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym podczas posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stosownie do stanowiska strony samorządowej wydłużono vacatio legis dla regulacji określającej obowiązywanie nowego wskaźnika limitującego spłatę zobowiązań z 1 roku do 3 lat w celu umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego dostosowania się do nowych przepisów. W rezultacie indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia będzie miał zastosowanie, począwszy od 2014 r. Jednocześnie na jednostki samorządu terytorialnego nałożono obowiązek publikowania – w okresie vacatio legis – informacji o wysokości wskaźnika spłaty zobowiązań.

MF podkreśliło, że wyliczenie wskaźnika dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będzie opierać się na danych dotyczących wykonania za okres dwóch ostatnich lat oraz na wartościach planowanych z roku poprzedzającego rok, na który wylicza się wskaźnik. Wykorzystanie danych za trzy kwartały, które znane są pod koniec października, pozwala na uwzględnienie najbardziej aktualnej sytuacji finansowej danej jednostki. Ponadto przyjęta konstrukcja wskaźnika limitującego spłatę zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie ogranicza możliwości absorpcji środków europejskich przeznaczonych na realizację projektów objętych dofinansowaniem z tych środków, gdyż ustawa o finansach publicznych zachowuje dotychczasowe wyłączenia w tym zakresie.