Spółka okratowała okna w biurach zarządu na kwotę 10 400 zł.

– Czy taki koszt powinniśmy odnieść na środki trwałe, podwyższając w ten sposób wartość tego budynku – pyta pani Katarzyna z Bydgoszczy.

Adam Misiński, biegły rewident, menedżer w KPMG, przyznaje, że zgodnie z ustawą o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Przez ulepszenie rozumie się przebudowę, rozbudowę, modernizację lub rekonstrukcję środka trwałego. Istotne jest, aby w wyniku tych działań wartość użytkowa tego środka przewyższała jego pierwotną wartość użytkową.

– Wartość użytkową mierzy się okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami, w zależności od okoliczności – twierdzi nasz rozmówca.

Ekspert wyjaśnia, że założenie krat w oknach powoduje poprawienie parametrów użytkowych budynku zarządu, gdyż zwiększa bezpieczeństwo składników majątkowych oraz dokumentów znajdujących się w tym budynku. Ponadto ma wpływ na podwyższenie bezpieczeństwa pracujących w nim osób.

Adam Misiński przypomina, że przepisy podatkowe zawierają analogiczne regulacje, z tym, że określają minimalną wartość ulepszeń (ponad 3,5 tys. zł), która obowiązkowo powinna zwiększyć wartość początkową danego środka trwałego.

Uwzględniając przepisy księgowe oraz podatkowe, wydatki na założenie krat powinny podwyższyć wartość początkową budynku.