Do odliczenia ulgi na dorosłe dziecko niepełnosprawne konieczne jest spełnienie warunku otrzymywania przez nie określonego świadczenia związanego z niepełnosprawnością, tj. zasiłku (dodatku) pielęgnacyjnego lub renty socjalnej. W praktyce może się zdarzyć, że renta przyznana zostanie przez sąd z datą wsteczną.

Przykładowo świadczenie za 2010 r. (lub za część roku) może zostać zasądzone i faktycznie wypłacone w 2011 r. Czy można wykazać ulgę prorodzinną w PIT za 2010 r.?

Grzegorz Bącik, starszy asystent w MDDP Doradztwo Podatkowe, przyznaje, że w praktyce zdarzają się sytuacje, że w wyniku błędów lub zaniedbań poczynionych przez podmiot decydujący o przyznaniu świadczeń związanych z niepełnosprawnością dziecko otrzymuje świadczenia za dany rok dopiero po uzyskaniu korzystnego orzeczenia sądu.

– Biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisów, otrzymywanie świadczenia jest spełnione już wtedy, gdy świadczenie przysługiwało dziecku za dany rok, choć nie zostało wypłacone – stwierdza Grzegorz Bącik.

Faktyczna wypłata świadczenia, zdaniem eksperta, byłaby zagadnieniem technicznym, które nie warunkuje prawa do ulgi. Niewątpliwie zakres ulg podatkowych, jako stanowiących wyjątek od zasady powszechności opodatkowania, nie powinien być interpretowany rozszerzająco. Gdyby wolą ustawodawcy było uzależnienie skorzystania z ulgi od faktycznego otrzymania świadczenia przez dziecko, zostałoby to wskazane w przepisie.

– Taka interpretacja przepisów wydaje się być zgodna z wolą ustawodawcy również z tego względu, że sensem ulgi jest udzielenie pomocy w każdym przypadku, gdy pełnoletnie dziecko jako trwale niezdolne do pracy spełnia warunki do przyznania renty socjalnej w danym roku, niezależnie od tego, w którym momencie i przez kogo takie prawo zostanie potwierdzone – ocenia nasz rozmówca.

Grzegorz Bącik zwraca uwagę, że nie można wykluczyć przyjęcia przez organy podatkowe odmiennego stanowiska.