Niektóre składniki majątku firmy inwentaryzuje się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników. Czytelnicy nie wiedzą jednak, jaki dokument potwierdza, że taka weryfikacja została przeprowadzona.

Maciej Czapiewski, biegły rewident z M2 Audyt, przyznaje, że art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości wskazuje, że przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, nie udzielając jednak żadnych wytycznych odnośnie do formy udokumentowania.

- Protokół inwentaryzacji w drodze porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami powinien jednak spełniać wymogi określone w art. 21 ustawy o rachunkowości dla dowodów księgowych - podkreśla nasz rozmówca.

Dodaje, że w szczególności powinien zawierać nazwę protokołu i jego numer, wskazanie osób przeprowadzających inwentaryzację, przedmiot i datę przeprowadzenia inwentaryzacji i datę, na którą ustalono wartość inwentaryzowanych aktywów i pasywów, zakres dokumentów, które poddano uzgodnieniu, stwierdzone różnice inwentaryzacyjne, podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej.

Przykładowo, inwentaryzacji w drodze uzgodnienia z dokumentami podlegają rozliczenia międzyokresowe aktywne z tytułu ubezpieczeń majątkowych.

Według Macieja Czapiewskiego należy również umieścić w nim wskazanie, że inwentaryzacją objęto saldo rozliczeń międzyokresowych aktywnych z tytułu ubezpieczeń majątkowych wraz z oznaczeniem numeru konta. Konieczny jest też wykaz dokumentów umów lub polis ubezpieczeniowych podlegających uzgodnieniu.

Jak twierdzi ekspert wykaz może stanowić załącznik do protokołu i zawierać również informacje o wartości podlegającej rozliczeniu w czasie i okresie rozliczania. W protokole musi się znaleźć również stwierdzenie różnic inwentaryzacyjnych wraz ze wskazaniem dokumentów, których one dotyczą.

CO ZAWIERA PROTOKÓŁ

Protokół inwentaryzacyjny może zawierać informacje:

  • nazwę „Protokół inwentaryzacji sald”
  • jego numer
  • skład komisji inwentaryzacyjnej
  • datę przeprowadzenia inwentaryzacji
  • datę, na którą saldo poddano inwentaryzacji.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl