Podatnik zamierza sprowadzić z Niemiec do Polski używany samochód osobowy. Pojazd chce kupić na współwłasność wraz z teściem, aby móc skorzystać z przysługujących mu zniżek w ubezpieczeniu OC. Do rejestracji auta potrzebny jest dowód opłacenia akcyzy.

– Kto w takim wypadku powinien dokonać formalności w urzędzie celnym i zapłacić podatek – pyta pan Jan z Bytomia.

W przypadku gdy samochód osobowy stanowi przedmiot współwłasności, za podatników akcyzy uznaje się wszystkich współwłaścicieli, nawet gdy czynności podlegających opodatkowaniu dokonał tylko jeden z nich. Na podstawie art. 102 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2008 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.) współwłaściciele ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe wynikające z dokonanych czynności.

– Jeśli podatnik zadeklaruje i zapłaci podatek w należnej wysokości, zobowiązanie wygaśnie także w stosunku do drugiego współwłaściciela (teścia) i nie będzie musiał on dokonywać żadnych formalności – wyjaśnia Bartosz Bołtromiuk, doradca podatkowy.

W przypadku gdy w wyniku kontroli organ celny dojdzie do wniosku, że kwota akcyzy została zaniżona, będzie mógł dochodzić różnicy podatku wraz z odsetkami od dowolnie wybranego współwłaściciela, niekoniecznie tego, który zadeklarował i zapłacił podatek (a więc także od teścia). Z uwagi na odpowiedzialność solidarną współwłaścicieli każdy z nich może zostać obciążony całością zaległego podatku bez względu na posiadany przez siebie udział we współwłasności pojazdu.

Ważne!

Odpowiedzialność solidarna za podatek akcyzowy ma zastosowanie również do małżonków w przypadku sprowadzania samochodu należącego do ich majątku wspólnego