JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Czy sprzedaż kilku działek rolnych przekwalifikowanych na działki budowlane z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe będzie podlegała opodatkowaniu VAT? Podatnik działki nabył w drodze darowizny od rodziców. Stanowią one jego majątek osobisty i nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

ODPOWIEDŹ IZBY

Działalność gospodarcza związana jest z profesjonalnym obrotem i w związku z tym powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością wykonywania. Oznacza to, że celem ustawodawcy było obciążenie podatkiem od towarów i usług, z uwagi na jego charakter, podmiotów profesjonalnych. VAT jest bowiem szczególną formą podatku obrotowego pobieranego w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego realizowanego w sposób zorganizowany i ciągły.

W konsekwencji wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko wówczas, gdy została wykonana w ramach działalności gospodarczej. Okoliczność, że podmiot wykonuje czynności wymienione w art. 5 ustawy o VAT, nie jest wystarczającą przesłanką do ich opodatkowania VAT, bowiem musi działać w charakterze podatnika, czyli podmiotu wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Oznacza to, że kryterium działalności gospodarczej wyklucza z grona podatników VAT osoby fizyczne, które takiej działalności nie prowadzą, nawet jeśli dokonują czynności podlegających opodatkowaniu.

Podatnikiem VAT jest każdy podmiot, który prowadzi samodzielnie określoną działalność w sposób zorganizowany i ciągły bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego realizowania czynności składających się na istotę prowadzenia działalności gospodarczej. Istota częstotliwości wyczerpuje się w powtarzalności określonego działania. Bez znaczenia jest więc ilość oraz czas, w którym dokonywana jest transakcja. Oznacza to, że w każdym przypadku należy indywidualnie badać, czy intencją podmiotu wykonującego czynność, z którą łączą się skutki prawnopodatkowe, było jej wielokrotne realizowanie.

Zatem w omawianym przypadku nie ma podstaw, aby stwierdzić, że podatnik sprzedając kilka działek, dokonuje zorganizowanej dostawy nieruchomości gruntowych, a tym samym występuje w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Opodatkowaniu podlega jedynie czynność zrealizowana w formie zorganizowanej sprzedaży towaru (gruntu), poprzedzonej zakupem dokonanym w celu jego odsprzedaży, wskazująca na zamiar jej kontynuacji w tej formie. Natomiast w przedmiotowej sprawie nie można stwierdzić, że podatnik nabył grunty w celu ich odsprzedaży, ponieważ pochodzą one z majątku rodziców i zostały przekazane w drodze darowizny. Czynność ta nie oznacza więc wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Fakt zmiany przeznaczenia gruntów z rolnych na budowlane nie wskazuje na istnienie po stronie podatnika zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży działek.

Działki stanowią więc majątek prywatny podatnika, a sprzedając je, korzysta on z przysługującego mu prawa do swobodnego rozporządzania własnym majątkiem. Nie można uznać zbycia takiego gruntu za częstotliwą dostawę nieruchomości, a tym samym nie mieści się ono w definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a co za tym idzie sprzedaż takich gruntów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z 11 grudnia 2007 r. (nr PP1/443-148/07)