Certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych można otrzymać na dwa sposoby przy założeniu, że kandydat posiada odpowiednio dwa lub trzy lata doświadczenia w zawodzie. Po pierwsze, może przystąpić do egzaminu sprawdzającego umiejętności lub legitymować się odpowiednim wykształceniem.

Te zasady mogą się zmienić, ponieważ do sejmu wpłynął projekt zmian w ustawie o rachunkowości, który zakłada, że po 2010 roku certyfikat będzie można otrzymać wyłącznie po zdaniu egzaminu.

Obecnie egzamin składa się ze 160 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru oraz trzech zadań sytuacyjnych. Warto jednak pamiętać, że w odróżnieniu od egzaminu na doradców podatkowych w przypadku egzaminu na certyfikat księgowego pytania i zadania nie są publikowane. Jedynym sposobem, w jaki można się z nimi zapoznać, jest uzyskanie informacji od osób, które brały udział w egzaminie.

Przykładowe zadanie dotyczy więc firmy, która 22 grudnia 2007 r. zapłaciła dostawcy zaliczkę w kwocie 30 tys. zł, która stanowi 30 proc. wartości maszyny (VAT należy pominąć). Maszyna zostanie dostarczona i zamontowana w lutym 2008 roku. Należy zaksięgować powyższą operację gospodarczą i wykazać, jakie zmiany spowoduje operacja w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok 2007, korzystając z załącznika do ustawy o rachunkowości.

W takim przypadku należy dokonać poniższych operacji:

1. Wpłata zaliczki na konto sprzedawcy - w wartość przelewu - 30 tys. zł: strona Wn konta (240) „Inne rozrachunki” (lub konto (243) „Zaliczki przekazane na środki trwałe w budowie”), strona Ma konta (130) „Rachunek bankowy”.

2. Faktura VAT wystawiona przez sprzedawcę - w wartości netto (ponieważ w zadaniu należy pominąć VAT): strona Wn konta (300) „Rozliczenie zakupu”, strona Ma konta (240) „Inne rozrachunki” (lub konto (243) „Zaliczki przekazane na środki trwałe w budowie”).

Agnieszka Pokojska