Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podniosła wczoraj stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Skutkiem decyzji RPP jest podwyżka stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej wynoszą one 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 proc., z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc. Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.

em