Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe nie ujął wszystkich poniesionych w 2010 r. kosztów.

– Czy można dokonać korekty zapisów – pyta pan Jan z Bytowa.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych związane z zakończeniem roku obrotowego powinno uwzględniać możliwość korekty zapisów. Sposób korekty zależy od momentu, w którym błąd ujawniono.

W kwestii zamknięcia ksiąg oraz sporządzania sprawozdania finansowego, stosując przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, jednostka rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. W związku z tym zdarzenia na dzień bilansowy powinny znaleźć odzwierciedlenie w księgach rachunkowych. Jeżeli ich nie ujęto (lub błędnie ujęto), należy dokonać korekty zapisów. Jej sposób zależy od momentu, w którym błąd ujawniono.

Problemy pojawią się w przypadku, gdy nieujęcie zdarzenia w księgach zostanie stwierdzone po sporządzeniu sprawozdania a przed jego zatwierdzeniem.

Jeżeli ujawnione zdarzenie ma istotny wpływ na sprawozdanie lub powoduje, że założenie kontynuowania działalności nie jest uzasadnione, jednostka powinna zmienić sprawozdanie oraz zapisy w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy. Obowiązkowo zawiadomi biegłego rewidenta, który sprawozdanie bada (badał).

Inaczej jednostka postąpi, gdy informacje o istotnych zdarzeniach otrzyma po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Wówczas ich skutki ujmie w księgach tego roku obrotowego, w którym informacje otrzymała.

Jeżeli stwierdzono, że w poprzednich latach popełniono błąd, to korektę spowodowaną usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.