Adam Kęsik
prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Podczas VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów przedstawiając zamierzenia dotyczące wypełniania funkcji prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów za jedno z najważniejszych zadań uznałem poprawę wymiany informacji między organami centralnymi i regionalnymi Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Wypełniając złożoną deklarację w grudniu 2007 roku rozpocząłem cykl spotkań ze środowiskiem biegłych rewidentów, które odbywać się będą w poszczególnych regionach kraju. Przedmiotem tych spotkań będzie m.in. przedstawienie dotychczasowych działań KIBR związanych z funkcjonowaniem organów centralnych samorządu. Będę też informował o planach KIBR na 2008 rok, dotyczących środowiska zawodowego, sprowadzających się głównie do: procesów związanych z wdrażaniem 43 Dyrektywy do warunków polskich.
Chcielibyśmy też przeprowadzić dyskusję o problemach nurtujących środowisko biegłych rewidentów. Deklaruję również, że postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania organizacji i biegłych rewidentów w ramach przyznanych prezesowi KIBR uprawnień i kompetencji.
Oczekuję, że podczas tych spotkań pozyskam informacje oceniające dotychczasowe działania organów KIBR. Przedstawione zostaną propozycje usprawniające działalność KIBR. Licząc na odważną wymianę poglądów, wierzę, że będzie to szansa na wyjaśnienie wielu problemów nurtujących środowisko.
Not. AP
Adam Kęsik, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów / DGP