Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jakie obowiązki podatkowe ma włoski przedsiębiorca w Polsce. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą za pomocą swojego polskiego oddziału. Podatnik zawarł z pracownikami delegowanymi do Polski umowy o pracę, a zatem stanowi dla nich zakład pracy. Spółka uzyskała też polski NIP (odrębny od numeru NIP uzyskanego przez oddział), który będzie służył dla celów prowadzenia rozliczeń podatkowych pracowników w Polsce.

Stołeczna izba wskazała więc, że podatnik jako zakład pracy (pracodawca) posiadający polski NIP oraz prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski pełni funkcję płatnika. Tym samym podatnik jest zobowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na polski podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku pracy.

W przypadku uznania spółki za płatnika przedsiębiorca prawidłowo wypełni swoje obowiązki także wtedy, jeśli podatek zostanie wpłacony z rachunku bankowego prowadzonego w Polsce i alokowanego do oddziału.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2010 r. (nr IPPB4/415-684/10-4/MP).