W zeznaniach rocznych składanych za 2010 rok minimalna kwota ulgi prorodzinnej do odliczenia od podatku to 92,67 zł. Maksymalna wynosi 1112,04 zł. To, jaką kwotę podatnik uwzględni w swoim rocznym PIT, uzależnione jest od tego, przez jaką część roku on i jego dzieci spełniali warunki do odliczenia.

Zasadą jest, że ulga przysługuje za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał w stosunku do dziecka małoletniego władzę rodzicielką lub pełnił funkcję rodziny zastępczej bądź opiekuna prawnego (gdy dziecko z nim zamieszkiwało). Jeżeli np. dziecko urodziło się lub zostało przysposobione w czerwcu – ulga przysługuje za siedem miesięcy, tj. od czerwca do grudnia 2010 r., w wysokości 648,69 zł, bo w tym okresie wykonywana była władza rodzicielska. Za pozostałą część roku ulga nie przysługuje.

Wymogi do odliczenia musi spełniać również dziecko. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci pełnoletnich, gdzie prawo do ulgi zostało uzależnione od wielu czynników. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ulga przysługuje pod warunkiem pobierania przez nie jednego ze świadczeń, tj. renty socjalnej, dodatku pielęgnacyjnego lub zasiłku pielęgnacyjnego. Jeżeli dziecko utraciło prawo do świadczenia w trakcie 2010 r., to rodzic odliczy ulgę tylko za tę część roku, w której było ono pobierane. Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy rodziców pozostałych dzieci pełnoletnich, które są objęte odliczeniem m.in. pod warunkiem, że nie mają ukończonych 25 lat oraz się uczą. Jeżeli dziecko w 2010 r. przestało spełniać jeden z tych warunków, to ulga za te miesiące roku już nie będzie przysługiwać. Miesiąc, w którym dziecko kończy 25 lat lub naukę, należy doliczyć do miesięcy, za które przysługuje ulga. Przykładowo na dziecko, które we wrześniu ukończyło 25 lat, ulga przysługuje za 9 miesięcy.

Oprócz tych podstawowych zasad ustawodawca przewidział dwie sytuacje, szczególne gdzie następuje utrata ulgi za część roku. Dotyczy to przypadków, gdy: dziecko wstąpiło w związek małżeński albo zostało umieszczone na podstawie orzeczenia sądu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (np. w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich). W razie wystąpienia jednej z tych okoliczności ulga nie przysługuje już począwszy od miesiąca, w którym okoliczność ta wystąpiła. Jeżeli np. 20-letnie, uczące się dziecko, w marcu 2010 r. wzięło ślub, to ulga przysługuje wyłącznie za styczeń i luty.

Trzeba pamiętać, że ulga na dziecko uczące się, do ukończenia 25 lat, przepada całkowicie, jeżeli w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, uzyskało ono dochody opodatkowane według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych z zastosowaniem 19-proc. stawki PIT w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł.

Ważne!

Podatnik wykazuje miesiące, za które przysługuje mu odliczenie ulgi prorodzinnej, w części E załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem