Pojazdy, które na mocy orzeczenia sądu przejdą na własność powiatu, mogą zostać zlikwidowane przez starostę.
Ministerstwo finansów opublikowało projekt rozporządzenia rady ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229 poz. 1954 z późn. zm). Nowelizacja ta nadaje starostom status organów likwidacyjnych w zakresie pojazdów mechanicznych. Projekt rozporządzenie, w celu realizacji obowiązków ustawowych, rozciąga możliwość stosowania przez starostów przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z projektem faktyczna likwidacja pojazdu polegać będzie bądź to na sprzedaży pojazdu, w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, bądź na nieodpłatnym przekazaniu pojazdu stanowiącego dobro kultury, państwowym instytucjom kultury.
Projektowane rozporządzenie wprowadza również możliwość dokonania zniszczenia przez starostę pojazdu, jeżeli likwidacja poprzez sprzedaż albo przekazanie państwowym instytucjom kultury okazałaby się nieskuteczna. Zniszczenie pojazdu następuje komisyjnie, po uprzednim zakwalifikowaniu pojazdu przez komisję do zniszczenia.
Rozporządzenie wejdzie w życie z upływem 14 dni od daty jego ogłoszenia.