Jednostki budżetowe mają czas na likwidację rachunków dochodów własnych do 31 grudnia 2010 r. Obowiązek taki nakłada na jednostki art. 93 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241 z późn.zm.). Przepis stanowi, że utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach tylko do 31 grudnia 2010 r. Jednostki mają jednak problemy z postępowaniem ze środkami, które pozostaną na rachunku po 31 grudnia. Na wątpliwości jednostek odpowiedziała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. Wyjaśniła, że obowiązek likwidacji dotyczy tych rachunków dochodów własnych, które nie podlegają przekształceniu w nowe wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Jak wynika ze stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, środki zgromadzone na rachunkach w 2010 roku (według stanu na koniec roku) muszą zostać przekazane na rachunek pomocniczy jednostki (depozytowy), a następnie można je wykorzystać na dotychczasowe cele. Z kolei środki z tytułu zapłaty należności, które wpłyną na rachunek dochodów własnych po 31 grudnia 2010 r., powinny być przekazane na rachunek bieżący jednostki budżetowej jako dochody.

Jednak jak zastrzegła izba, środki te nie mogą być przekazane na rachunek pomocniczy jednostki i wydatkowane łącznie ze środkami, które wpłynęły przed 1 stycznia 2011 r. Należy je przekazać na rachunek bieżący, co oznacza że podlegają one odprowadzeniu na rachunek budżetowy i należy je wykazać w sprawozdaniu Rb-27S.

Regionalna Izba Obrachunkowa odniosła się też do możliwości wydatkowania środków pozostałych po likwidacji rachunku dochodów własnych w 2011 roku. Jak wskazała, przepisy nie określają zasad wydatkowania środków w takiej sytuacji. Oznacza to, że zasady gospodarki finansowej tymi środkami może samodzielnie określić jednostka samorządu terytorialnego. Podstawą wydatkowania środków pozostałych po likwidacji jest – zdaniem izby – plan wydatków dla dochodów własnych osiągniętych w 2010 r. (plan na 31 grudnia 2010 r.).

Ważne!

Środki z tytułu zapłaty należności, które wpłyną na rachunek dochodów własnych po 31 grudnia 2010 r., powinny być przekazane na rachunek bieżący jednostki budżetowej jako dochody