Od 2011 roku zmienią się zasady opodatkowania wspólników spółek niebędących osobami prawnymi, czyli spółki cywilnej oraz spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne).

Amortyzacja aportu

Główne zmiany dotyczą zasad amortyzacji wkładu niepieniężnego (aportu)wnoszonego do takich spółek przez podatników będących osobami fizycznymi oraz podmiotów opodatkowanych CIT.

Od przyszłego roku aporty wnoszone do spółek niemających osobowości prawnej będą wyceniane zgodnie z zasadą kontynuacji wyceny amortyzacji składników majątkowych.

Dotychczas na podstawie korzystnego orzecznictwa sądów administracyjnych możliwe było wniesienie wkładu niepieniężnego bez rozpoznawania przychodu z tego tytułu i jednoczesne podwyższenie wartości początkowej przedmiotu tego wkładu dla celów amortyzacji do wartości rynkowej.

Wartość początkowa

Zgodnie z nowymi przepisami wartość wkładów wnoszonych do spółek odpowiadać ma cenie nabycia lub kosztowi wytworzenia tych składników majątku przez wspólnika wnoszącego aport, a nie wartości rynkowej. Sposób ustalenia wartość początkowej dla celów amortyzacji będzie uzależniony od tego, czy przedmiot wkładu był wcześniej amortyzowany u wspólnika wnoszącego wkład.

Jeżeli dany składnik majątkowy był wcześniej amortyzowany, wówczas wartość początkową takiego składnika należy ustalić według wartości początkowej określonej w ewidencji wspólnika wnoszącego aport. Stosować będzie trzeba tzw. wartość historyczną, a wycena tego przedmiotu będzie kontynuowana.

Jeżeli natomiast przedmiot aportu nie był wcześniej amortyzowany, to wartość początkową należy ustalić w wysokości wydatków na jego nabycie lub wytworzenie, które nie zostały dotychczas zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W tej zasadzie jest jednak pewien wyjątek.

Podwyższenie wartości

Jak wyjaśnia Filip Siwek z Kancelarii Prawnej Skoczyński Wachowiak Strykowski, jeśli przedmiot wkładu jest wnoszony przez osobę fizyczną i nie był dotychczas wykorzystywany przez nią w prowadzonej działalności oraz nie jest możliwe ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie danego składnika, to wartość przedmiotu wkładu będzie można ustalić na podstawie cen rynkowych.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 226, poz. 1478).

Liczba spółek w I półroczu 2010 r.

269 483 –spółki cywilne

293 005 – spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe)