Polskie firmy korzystają z usług doradczych zagranicznych podmiotów, np. stowarzyszeń, które mają siedzibę poza granicami kraju. Należności wypłacane takim stowarzyszeniom, które podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, mogą jednak zostać objęte zwolnieniem przedmiotowym od podatku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowo-techniczna czy ochrony środowiska – w części przeznaczonej na te cele.

Jak tłumaczy Andrzej Suwiński, starszy konsultant w Kancelarii Paczuski & Taudul, analiza tego przepisu nie daje podstaw do twierdzenia, że zwolnienie dochodu przeznaczonego na cele statutowe dotyczy wyłącznie polskich stowarzyszeń.

W ustawie nie ma bowiem regulacji, która w jakikolwiek sposób ograniczałaby możliwość zastosowania zwolnienia tylko do polskich podmiotów (stowarzyszeń), przeznaczających dochody na cele statutowe (np. poprzez wskazanie, że zwolnienie obejmuje jedynie stowarzyszenia działające na podstawie polskiej ustawy – Prawo o stowarzyszeniach lub że dotyczy ono tylko podatników mających siedzibę na terytorium Polski).

– Nie ma zatem przeciwwskazań, aby ze zwolnienia z podatku dochodowego w Polsce korzystały również zagraniczne stowarzyszenia, które podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce – dodaje ekspert.

Bez znaczenia jest również to, czy zagraniczne stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w Polsce czy w kraju swojej siedziby.

– Należy także wskazać, że omawiane zwolnienie nie jest uzależnione od rodzaju dochodu uzyskiwanego przez stowarzyszenie. W kontekście możliwości skorzystania ze zwolnienia z CIT istotny jest bowiem cel, na jaki dochód ten jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia – dodaje Andrzej Suwiński.

Źródłem dochodów zagranicznego stowarzyszenia mogą być zatem dochody uzyskane z rozmaitych źródeł, w tym z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług doradczych na rzecz podatników polskich.