Podatnik jest właścicielem kilku stron internetowych. Na stronach umieszcza reklamy z serwisu reklamowego prowadzonego przez Google’a.

– Czy wystawiając faktury dla Google’a, muszę się rejestrować jako podatnik VAT UE – pyta pan Wojciech z Płońska.

Tak, podatnik ma taki obowiązek. Zdaniem Jarosława Ziobrowskiego, eksperta podatkowego w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, od 1 stycznia 2010 r. zmodyfikowane zostały zasady ustalania miejsca świadczenia określonych usług. Zgodnie z przypisami ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.

Oznacza to, że w przypadku usług świadczonych na rzecz podatników z innych państw członkowskich (siedziba firmy Google znajduje się na terytorium Irlandii) usługi będą opodatkowane w miejscu siedziby usługobiorcy.

– Usługa polegająca na umieszczeniu reklamy na stronie internetowej będzie opodatkowana na terytorium Irlandii. Polski przedsiębiorca nie będzie miał zatem obowiązku rozliczania VAT. Ewentualny podatek powinien zostać rozliczony według przepisów obowiązujących dla tego typu usługi w Irlandii – dodaje ekspert.

W praktyce rozliczenie podatku należnego w takim przypadku odbędzie się na podstawie reguły tzw. odwrotnego obciążenia (tzn. reverse charge).

– Polski usługodawca wystawi na rzecz Google’a fakturę niezawierającą VAT. Na podmioty świadczące określone usługi nałożony został obowiązek rejestracji wewnątrzwspólnotowej (VAT UE) – mówi Jarosław Ziobrowski.

Obowiązek rejestracji dla celów VAT UE ciąży niemal na każdym podatniku, który będzie świadczyć usługę na rzecz podatnika z innego państwa członkowskiego. Dlatego też na usługodawcy, ze względu na to, że świadczy swoje usługi na rzecz podatnika z Irlandii, spoczywać będzie obowiązek rejestracji VAT UE. Jarosław Ziobrowski dodaje, że podatnicy powinni również pamiętać o obowiązku składania informacji podsumowujących w odniesieniu do świadczonych usług. Informacje podsumowujące w zakresie usług składane będą co do zasady kwartalnie.

Ważne!

Podmioty, które nabywają usługi z innego kraju UE, jakie stanowiłyby u nich import usług, są zobowiązane zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zarejestrowanie takiego podmiotu jako podatnika VAT UE