Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19245/10) wyjaśniło zasady opodatkowania VAT w okresie zmiany stawek. Regułą będzie, że w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, która została wykonana przed dniem zmiany stawki, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawki podatku obowiązującej dla tej czynności w momencie jej wykonania. Na potrzeby stosowania tej ogólnej zasady uznano, że czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, są wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności.

Jednak w przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną:

● w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku – w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku,

● z upływem tego okresu – w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku.

Przykładowo w przypadku świadczonych usług telekomunikacyjnych, których okres rozliczeniowy obejmuje przełom roku z terminem płatności przypadającym na styczeń, niezależnie od przyjętego okresu rozliczeniowego usługi wykonane w grudniu będą podlegały opodatkowaniu według stawki 22 proc., natomiast usługi wykonane w styczniu – według stawki 23 proc. Jeśli np. klient rozlicza się z operatorem w okresie np. od 5. dnia miesiąca do 4. dnia następnego miesiąca, usługi wykonane w grudniu (tj. od 5 grudnia do 31 grudnia) będą opodatkowane według stawki VAT obowiązującej na dzień ich wykonania, tj. 22 proc., natomiast usługi wykonane w styczniu (tj. od 1 stycznia do 4 stycznia) – według stawki obowiązującej na styczeń, tj. 23 proc.

Ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku klienta, który rozlicza się w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Jeśli okres ten będzie obejmował usługi wykonane w okresie od 1 do 31 grudnia, usługi te będą opodatkowane według 22-proc. stawki VAT, natomiast okres od 1 do 31 stycznia będzie podlegał rozliczeniu już według stawki 23 proc.