ORZECZENIE

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Komisja Europejska (KE) przeciwko Niemcom. Sprawa dotyczyła kwalifikacji usług świadczonych przez wykonawców testamentów dla potrzeb VAT.

KE uznała za niezgodne ze wspólnotowymi przepisami dotyczącymi VAT regulacji niemieckich, których przyjęta wykładnia (podobnie jak i praktyka organów niemieckiej administracji) wskazuje, że miejscem opodatkowania usług świadczonych przez wykonawców testamentu jest kraj siedziby, wykonywania działalności lub miejsca zamieszkania świadczącego usługi. Komisja uznała, że usługi wykonawcy testamentu objęte są zakresem art. 9 ust. 2 VI Dyrektywy - jako usługi świadczone głównie i zwykle przez adwokata albo jako usługi podobne do usług świadczonych w ramach działalności adwokackiej.

Stanowiska Komisji nie podzielił ETS. Usługi w zakresie wykonywania testamentu znajdują podstawę w woli spadkodawcy, by jedna lub więcej osób wprowadziła w życie jego rozporządzenia testamentowe.

ETS przyznał, że wykonawcy testamentu są często wybierani pośród adwokatów, ze względu na ich wiedzę prawniczą. Jednak wykonawca testamentu nie reprezentuje spadkodawcy (tak jak to ma miejsce w przypadku adwokata reprezentującego klienta), lecz ogranicza się do wykonania jego ostatniej woli, pozostając bezstronnym wobec osób, na rzecz których świadczy usługi. Nie chroni on, ściśle rzecz biorąc, interesów spadkodawcy, lecz wprowadza w życie oświadczenie woli, dokonując jego wykładni. Wynika z tego, że usługi świadczone w zakresie wykonywania testamentu mają szczególny charakter, który odróżnia je od usług świadczonych głównie i zwykle przez adwokatów.

Trybunał uznał, że tych szczególnych usług świadczonych przez wykonawców testamentu nie można uznać za usługi podobne do usług świadczonych przez adwokata, w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. e) VI Dyrektywy. Według Trybunału usługi w zakresie wykonywania testamentu należą ogólnie do działalności o charakterze gospodarczym, gdyż w większości przypadków polegają na dokonywaniu przez wykonawcę testamentu szacowania i podziału majątku spadkodawcy na rzecz odbiorców tych usług. Natomiast świadczone przez adwokatów usługi mają za cel przede wszystkim umożliwienie realizacji roszczeń o charakterze prawnym. Te dwa rodzaje usług nie służą więc tym samym celom i dlatego nie mogą być uważane za podobne.

Skarga została oddalona.

Wyrok z 6 grudnia 2007 r. (C-401/06)

Ważne!

Komisja Europejska nie wykazała, że utrzymując w mocy przepisy, według których miejscem świadczenia usług przez wykonawcę testamentu jest miejsce, w którym wykonuje on swą działalność, Niemcy naruszyły VI Dyrektywę

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl

Więcej: www.taxnews.pl