ORZECZENIE

Naczelnik urzędu skarbowego wydał postanowienie odmawiające uwzględnienia zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne. Organ egzekucyjny dokonał zajęcia rachunku bankowego 22 grudnia 2006 r. Natomiast jego posiadacz został o tym zawiadomiony 4 stycznia 2007 r.

Skarżący stał na stanowisku, że aby mówić o przerwaniu biegu przedawnienia zarówno zastosowanie środka egzekucyjnego, jak i zawiadomienie o tym fakcie musi nastąpić przed terminem przedawnienia. W efekcie w jego przypadku przedawnienie w związku ze zbyt późnym zawiadomieniem o zastosowaniu środka egzekucyjnego nastąpiło z ostatnim dniem 2006 roku.

Organ stał natomiast na stanowisku, że samo zastosowanie środka egzekucyjnego jest zdarzeniem wystarczającym, by mówić o przerwaniu biegu przedawnienia.

WSA w Białymstoku rozstrzygający sprawę stwierdził, że organ w swych poczynaniach dopuścił się błędu. Z przepisu wynika jednoznacznie, że tylko zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony, przerywa bieg przedawnienia.

Sygn. akt I SA/Bk 411/07

MichaŁ Stuczyński

gp@infor.pl