Podatnik prowadzi firmę. Podatek od nieruchomości wpłaca w ratach.

– Czy ostatnim dniem na zapłatę jest 15 grudnia – pyta pan Marcin z Kłodzka.

Tak. Obowiązek zapłaty ostatniej raty podatku od nieruchomości ciąży na firmach, a także spółkach niemających osobowości prawnej, które są właścicielami gruntów, budynków i budowli zajętych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak wynika z art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.), firmy muszą wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca. Obowiązek ten nie dotyczy podatników, którzy uiścili podatek za cały rok.

W innym terminie podatek zapłacą firmy, które nabyły nieruchomość w grudniu. W takiej sytuacji firma musi złożyć deklarację na podatek od nieruchomości do właściwego urzędu gminy lub miasta. Firmy mają obowiązek składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (nieruchomości) deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

Przykładowo jeśli firma kupiła budynek 10 grudnia, to będzie musiała złożyć deklarację i zapłacić podatek do 25 grudnia (14 dni od dnia zakupu). Ponieważ jednak 25 grudnia wypada w sobotę i jest to jednocześnie drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, ostatnim dniem na zapłatę podatku od nieruchomości będzie 27 grudnia. Wyjaśnijmy również, że firma nie może czekać na decyzję organu podatkowego (wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości). Firmy obowiązuje zasada samonaliczenia podatku. Oznacza to, że przedsiębiorstwo samo musi obliczyć należny podatek, zadeklarować go w prawidłowej wysokości, a następnie zapłacić.

Jeśli firma nie zapłaci raty podatku, gmina rozpocznie egzekucję należności.