Firmie do rachunku bieżącego został przyznany debet.

– Jak to wykazać w bilansie – pyta Pani Katarzyna z Krakowa.

Renata Zielińska, partner w Forbiznes Audyt – Libsz Kępka Zielińska – biegli rewidenci, wyjaśnia, że jednostka podpisując umowę o kredyt w rachunku bieżącym, uzyskuje możliwość zaciągania kredytu w dowolnym momencie do wysokości określonej w umowie z bankiem.

Kredyt taki nie musi też być w całości, a nawet w ogóle wykorzystany. Jednostka z reguły opłaca na rzecz banku oprócz odsetek od faktycznego zadłużenia także prowizję od kwoty niewykorzystanego kredytu.

– W księgach rachunkowych kredyt taki nie jest wyodrębniany na osobnym koncie księgowym – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że po podpisaniu umowy należy zmienić klasyfikację konta środki pieniężne w banku X z konta jednostronnego na konto wykazujące salda dwustronne. Według Renaty Zielińskiej zadłużenie powstaje na rachunku bankowym w momencie zapłaty zobowiązań jednostki i wtedy jest wykazywane w sprawozdaniu finansowym jako kredyt krótkoterminowy.