Przedsiębiorca używający samochód (np. ciężarowy), który jest przedmiotem leasingu, nie musi wprowadzać tego pojazdu do środków trwałych lub wyposażenia.

W opinii Piotra Kościańczuka, dyrektora w Kancelarii Skłodowscy Spółka Doradztwa Podatkowego, podatnik może uznać, że samochód będzie używany w celach prywatnych.

Podatnik może też wtedy bez konsekwencji zmienić przeznaczenie samochodu na osobowy, ponieważ nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych ani nie odliczał VAT przy nabyciu pojazdu od leasingodawcy.

Sprzedaż auta prywatnego

Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) jednym ze źródeł przychodów jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zdaniem Piotra Kościańczuka, jeżeli przedsiębiorca kupi pojazd w styczniu i sprzeda go przed końcem lipca, będzie musiał wykazać tę sprzedaż w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o PIT będzie wówczas cena zakupu auta i ewentualne nakłady poczynione do dnia sprzedaży.

Wykorzystywanie w firmie

Zdaniem niektórych organów podatkowych w przypadku zbycia samochodu wykorzystywanego uprzednio w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu, wykupionego po zakończeniu umowy, wystąpi przychód z działalności gospodarczej. Samochód ten stanowi bowiem składnik majątku prowadzonej działalności już przez fakt obciążenia kosztów podatkowych ratami leasingowymi. Takie stanowisko przyjął m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPB1/415-209/09/WM).

W konsekwencji podatnik ma obowiązek opodatkowania dochodu ze sprzedaży, jakby był używany w działalności, o ile między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności gospodarczej, i dniem odpłatnego zbycia nie upłynie 6 lat. Określa to art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT.

Zdaniem eksperta z Kancelarii Skłodowscy jest to nadinterpretacja przepisów, ponieważ art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy mówi wyraźnie o składnikach majątku wskazanych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, czyli dotyczy środków trwałych i wyposażenia.

Wykupiony samochód nie spełnia bowiem definicji środka trwałego zawartego w art. 22a ust 1 ustawy, ponieważ od chwili nabycia pojazd nie był używany na potrzeby działalności gospodarczej.

Ważne!

Przychód ze sprzedaży samochodu powinien być wykazany w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a koszt zbycia w kolumnie 13