Spółka nabyła w 2008 roku prawo do serwisu internetowego o wartości powyżej 500 tys. zł. VAT został odliczony w całości, ponieważ w momencie nabycia wartości niematerialnej i prawnej spółka wiązała poniesione nakłady tylko z działalnością opodatkowaną, główne źródła przychodów miały stanowić sprzedaż dostępu do strony WWW oraz sprzedaż usług reklamowych (wszystkie usługi opodatkowane 22-proc. stawką VAT).

Tematyka serwisu obejmuje zagadnienia związane z logistyką. W 2010 roku oferta spółki została poszerzona o szkolenia specjalistyczne zwolnione z VAT, kierowane również do branży logistycznej. Oferta handlowa dotycząca szkoleń zamieszczana jest na stronach serwisu.

– Czy należy dokonać w 2010 roku korekty rocznej VAT, gdyż nastąpiła zmiana przeznaczenia serwisu i służy on obecnie spółce do prowadzenia działalności opodatkowanej i zwolnionej – pyta pani Magdalena z Zawiercia.

W przypadku nabycia towarów lub usług, które stanowią u podatnika środek trwały lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji o wartości początkowej przekraczającej 15 tys. zł, podatnik ma obowiązek korekty odliczonego VAT przez 5 kolejnych lat, gdy nastąpiła zmiana przeznaczenia nabytego towaru lub usługi.

– W analizowanym przykładzie można zauważyć taką zmianę jednak tylko wówczas, jeśli założymy, że szkolenia dla branży logistycznej nie dają prawa do odliczenia VAT – stwierdza Kamil Lewandowski, doradca podatkowy w kancelarii Parulski i Wspólnicy.

Zwolnienie z VAT

Na gruncie polskich przepisów usługi szkoleniowe są zwolnione z VAT. Jednak zakres zwolnienia dla usług szkoleniowych obowiązujący w Polsce jest dużo szerszy od zwolnienia przewidzianego w dyrektywie unijnej.

Według Kamila Lewandowskiego na gruncie dyrektywy VAT usługi szkoleniowe/edukacyjne, które nie są wykonywane przez podmioty prawa publicznego lub podobne podmioty uznane za takie przez władze krajowe, powinny podlegać opodatkowaniu VAT i w konsekwencji dają prawo do odliczenia VAT. Wprowadzenie przez Polskę zwolnienia niezgodnego z dyrektywą VAT nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia VAT.

– Przekładając to na analizowany przypadek, świadczenie usług szkoleniowych dla branży logistycznej, pomimo zastosowania zwolnienia z VAT, na gruncie krajowych przepisów daje prawo do odliczenia – wyjaśnia Kamil Lewandowski.

Prowadzi to do wniosku, że przeznaczenie zakupionego prawa do serwisu internetowego nie uległo zmianie, gdyż nadal działalność spółki daje pełne prawo do odliczenia – a zatem korekta VAT naliczonego nie jest konieczna.

Trzeba jednak pamiętać, że organy podatkowe rzadko akceptują argumenty wynikające z prawa unijnego i mogą kwestionować takie podejście. Dlatego to podatnik musi zdecydować o ewentualnej korekcie podatku naliczonego.

Wykorzystanie środków

Według Doroty Pokrop, menedżera w Ernst & Young, w analizowanym przypadku ewidentnie nastąpiła zmiana sposobu wykorzystywania serwisu zaliczonego przez spółkę do wartości niematerialnych i prawnych. Jest on używany zarówno do działalności opodatkowanej VAT, jak i do działalności szkoleniowej.

– Usługi edukacyjne są obecnie zwolnione z VAT, wobec tego organy podatkowe mogą uznać, że serwis służy do prowadzenia działalności mieszanej. W takim przypadku stosuje się zasadę, która nakazuje dokonać korekty podatku naliczonego – wyjaśnia Dorota Pokrop.

Korekta powinna mieć miejsce w pierwszej deklaracji VAT składanej w roku następującym po roku, w którym zmieniono przeznaczenie serwisu, czyli w pierwszej deklaracji za 2011 rok.

– Korekta będzie dotyczyła wyłącznie 1/5 kwoty podatku odliczonego przy nabyciu, a dla samego wyliczenia kwoty korekty zastosowanie znajdzie tzw. współczynnik sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem. Spółka będzie musiała więc oddać do urzędu skarbowego część pierwotnie odliczonego VAT – mówi Dorota Pokrop.

Zastrzega też, że prawdopodobnie usługi szkoleniowe świadczone przez spółkę będą już od stycznia 2011 r. podlegały opodatkowaniu VAT ze względu nowelizację przepisów ustawy o VAT. W takim przypadku za kolejne lata korekta podatku naliczonego nie byłaby potrzebna (wartości niematerialne i prawne byłyby znów używane wyłącznie do działalności opodatkowanej).

Ważne!

W przypadku towarów i usług, które są zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, korekty VAT podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania