Resort finansów opracował projekt zmian w przepisach dotyczących zwrotu VAT dla podatników z Unii (podatników niemających siedziby w Polsce, lecz w innym państwie członkowskim UE). Wydanie nowych przepisów podyktowane jest zmianami, jakie w Dyrektywie 2008/9/WE wprowadziła Dyrektywa Rady 2010/66/UE z 14 października 2010 r.

Przepisy unijne (Dyrektywa 2008/9/WE z 12 lutego 2008 r.) zezwalają podatnikom niemającym siedziby w danym państwie członkowskim odzyskać VAT od wydatków na prowadzenie działalności poniesionych w innym państwie UE (państwie zwrotu). Pozwala zatem np. odzyskać VAT od wydatków poniesionych przez podmiot z Niemiec (mający tam siedzibę) na działalność w Polsce (Polska jest w takim przypadku państwem członkowskim zwrotu, czyli dokonującym zwrotu VAT). Procedura zwrotu odbywa się za pośrednictwem elektronicznego portalu internetowego utworzonego w ich własnym państwie członkowskim (państwie członkowskim siedziby). System ten zastąpił poprzedni system papierowy i upraszcza procedurę dla przedsiębiorstw.

Wnioski o zwrot należy składać w państwie członkowskim siedziby najpóźniej do 30 września roku kalendarzowego następującego po okresie zwrotu. Dla zawrotów za 2009 r. termin ten upływał zatem 30 września 2010 r. Kłopot w tym, że wdrażanie procedury elektronicznej nie przebiegało wcale tak łatwo, jak wydawało się to biurokratom z Unii. Okazało się, że nie wszędzie system był 30 września gotowy do przyjmowania wniosków za 2009 r. Stąd inicjatywa przedłużenia terminu i odpowiednie zmiany w przepisach unijnych. Te jednak ukazały się w październiku i zostaną zaimplementowane do polskich dopiero tym rozporządzeniem.

Dlatego wnioski, które trafiły do polskich urzędów skarbowych po 30 września, ale przed wejściem opisywanego rozporządzenia w życie, musiałyby być odrzucone jako złożone po terminie. I właśnie dla tych podatników wydłużono termin na składanie wniosków za 2009 r. do 31 marca 2011 r. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie zatem można ponownie złożyć wniosek również tam, gdzie został on odrzucony.

W ten sam sposób zmieniane jest rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Polska państwie członkowskim Wspólnoty.

Zarówno rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, jak i rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Polska państwie członkowskim UE miałyby wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.