Klub zawarł dwie umowy z klubem zagranicznym dotyczące transferu zawodnika: na czas oznaczony (tzw. wypożyczenie) oraz na czas nieoznaczony (tzw. transfer definitywny). Klub zagraniczny jest zarejestrowanym podmiotem prawa brytyjskiego oraz podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Warszawska Izba Skarbowa zgodziła się z argumentami klubu, że transfer zawodnika do innego klubu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, nie stanowi czynności podlegającej VAT w Polsce. Podlega natomiast opodatkowaniu w państwie, w którym zagraniczny kontrahent ma swoją siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku transferu definitywnego (umowa z maja 2010 roku) zastosowanie ma przepis art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę. W przypadku natomiast transferu na czas oznaczony (umowa z lipca 2009 roku) miejsce opodatkowania należy ustalić na podstawie przepisu art. 27 ust. 3 pkt 2 w zw. z ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009 r.

Przyjęcie takiego stanowiska eliminuje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której transfer zawodnika będzie bądź to podwójnie opodatkowany, bądź też nie będzie opodatkowany w żadnym z krajów unijnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 października 2010 r. (nr IPPP3/443-790/10-2/IB).