Przepisy Ordynacji podatkowej, w zakresie, w jakim przewidują odpowiedzialność notariusza jako płatnika za niepobrany podatek są zgodne z Konstytucją.
Wczoraj Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną notariusza dotyczącą jego odpowiedzialności jako płatnika. Trybunał uznał, że przepisy dopuszczające obciążenie notariusza jako płatnika odpowiedzialnością za podatek niepobrany lub zbyt niskiej wysokości nie naruszają konstytucji.
Skargę konstytucyjną wniosła notariusz, co do której orzeczono odpowiedzialność jako płatnika podatku od umowy sprzedaży nieruchomości. Organy podatkowe zarzuciły, że notariusz nie wywiązała się ze swojego obowiązku, bo od transakcji sprzedaży pobrała podatek w niepełnej wysokości. Ostatecznie rację organom podatkowym przyznały również sądy administracyjne. Notariusz uznała, że przepisy dotyczącey odpowiedzialności jej jako płatnika naruszają konstytucję. W jej ocenie nakazanie notariuszowi jako prywatnej osobie, wykonywania bez jego zgody funkcji państwa w zakresie obliczania, pobierania od podatników podatków i wpłacania ich we właściwym terminie narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego. Ponadto taki obowiązek znacznie ogranicza prawa i wolności notariuszy jako grupy zawodowej.