Ministerstwo Finansów dementuje informacje o przygotowywanej w resorcie zmianie zasad odliczania ulgi prorodzinnej, która w dużo większym stopniu premiowałaby trzecie i dalsze dzieci w rodzinie. W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 18111/10) Ministerstwo Finansów poinformowało, że w resorcie nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie zmiany przepisów określających warunki korzystania z ulgi prorodzinnej. Oznacza to, że ulga będzie w dalszym ciągu odliczana na zasadach obowiązujących od zeszłego roku.

Na ich podstawie podatnik ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego, obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej, kwoty stanowiącej 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywał władzę rodzicielską nad dzieckiem, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. W rozliczeniu za rok 2010 kwota ta wynosi 92,67 zł miesięcznie na jedno dziecko (tj. 1112,04 zł w przypadku spełnienia warunków do dokonania odliczenia za cały rok podatkowy). Przepisy te stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację odniosło się również do pytania o likwidację becikowego. Zasady wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka regulują przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), będącej we właściwości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do resortu finansów nie wpłynął żaden projekt ustawy zawierający propozycję likwidacji tego świadczenia.

1112,04 zł wynosi pełny limit ulgi na dzieci w rozliczeniu za 2010 rok