Katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest zamknięty – został określony w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wszczęcie postępowania

Jak przykładowo wymienia nam Ministerstwo Finansów, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest m.in. nieustalenie należności Skarbu Państwa; niepobranie lub niedochodzenie tych należności; niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa.

Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wszczyna rzecznik dyscypliny finansów publicznych – pełniący funkcję oskarżyciela, na podstawie zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Po otrzymaniu zawiadomienia rzecznik dyscypliny podejmuje czynności sprawdzające w celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W razie jego wszczęcia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, występuje do właściwej komisji orzekającej z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego lub jego zawieszeniu. Wniosek o ukaranie dotyczy konkretnej osoby, której zarzuca się popełnienie czynu, stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Resort finansów wyjaśnił nam także, że jeżeli wniosek o ukaranie spełnia kryteria formalne, sprawa jest rozpoznawana na rozprawie lub posiedzeniu.

W wyniku rozpoznania sprawy na rozprawie komisja orzekająca wydaje orzeczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, orzeczenie o uniewinnieniu albo orzeczenie o umorzeniu postępowania.

Postępowanie jest dwuinstancyjne. Od orzeczenia komisji orzekającej w I instancji, służy stronom odwołanie do głównej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Na prawomocne orzeczenia i postanowienia głównej komisji orzekającej kończące postępowanie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Wniesienie skargi wstrzymuje wykonanie prawomocnego orzeczenia w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wysokość kar

Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Według informacji ministerstwa kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie można wykonać, jeżeli od dnia uprawomocnienia się orzeczenia upłynęły 2 lata.

Konsekwencją przypisania odpowiedzialności jest obowiązek zwrotu na rzecz Skarbu Państwa zryczałtowanych kosztów postępowania, a także wpisanie do rejestru osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Kto odpowiada za dyscyplinę finansów publicznych

Zakresem podmiotowym odpowiedzialności objęte są następujące osoby:

● osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych jednostek

● kierownicy jednostek sektora finansów publicznych

● pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych

● osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.