Wspólnik dokonał sprzedaży udziałów w spółce z o.o. innej spółce. Z uwagi na potrzebę szybkiej realizacji transakcji udziały zostały sprzedane po niższej cenie.

– Czy organ podatkowy może to zakwestionować, aby ustalić inną podstawę opodatkowania – pyta pan Michał z Wrocławia.

Jak tłumaczy Rafał Ciołek, doradca podatkowy, dyrektor w KPMG Tax M. Michna, sprzedaż udziałów w spółce z o.o. po zbyt niskiej cenie może prowadzić do powstania zaległości podatkowych, zarówno w podatku dochodowym, jak i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stawka podatku dochodowego wynosi 19 proc., natomiast podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży udziałów jest ustalona na 1 proc.

– Organy podatkowe mają podobne uprawnienia w celu ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania w przypadku obu podatków – dodaje Rafał Ciołek.

Zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności organ podatkowy zobowiązany jest wezwać podatnika, tj. w przypadku PCC – nabywcę udziałów, a w przypadku podatków dochodowych – obie strony transakcji, do zmiany wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zawarcie transakcji na warunkach odbiegających od tych, które organ uznał wstępnie za rynkowe.

W przypadku niedokonania zmiany przez podatnika lub podania przyczyn, które nie zostaną uznane przez organ podatkowy za wystarczająco wiarygodne, organ podatkowy powoła biegłego.

Następnie organ podatkowy określa wartość udziałów z uwzględnieniem opinii biegłego (lub biegłych). Istotne jest to, że organ podatkowy nie będzie jednak w żadnej mierze związany opinią biegłego dostarczoną przez podatnika. Ponadto organ podatkowy nie jest również związany opinią powołanego przez siebie biegłego.

Zdaniem Rafała Ciołka opinię tę może uwzględnić przy określaniu wartości transakcji i w konsekwencji podstawy opodatkowania i zobowiązania podatkowego. Jest jednak mało prawdopodobne, aby organ podatkowy przyjął dla celów określenia zobowiązania podatkowego wartość inną niż wynikająca z wyceny dokonanej przez biegłego.

W praktyce ustalenie ceny transakcji sprzedaży udziałów przez organ podatkowy jest znacznie trudniejsze niż w przypadku np. samochodów czy nieruchomości.

Jak mówi ekspert KPMG, najczęstszymi przyczynami są sprzedaż poniżej wartości księgowej spółki, której udziały są zbywane, lub sprzedaż ze stratą. Wnikliwej analizie mogą być poddawane transakcje sprzedaży udziałów spółek, w których głównym aktywem są właśnie nieruchomości.

Ważne!

Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 proc. od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik