ORZECZENIE

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów sprawia firmom wiele problemów. Jednym z nich jest potwierdzenie odbioru towaru. Najprostszym rozwiązaniem jest potwierdzenie w dokumentach przewozowych. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna możliwość. Sprawa ma istotne znaczenie, ponieważ od udowodnienia dostawy uzależnione jest zastosowanie stawki VAT wynoszącej 0 proc. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł bowiem, że spółka może posiłkować się również innymi dokumentami, które wskazują, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów miała miejsce.

W rozpatrywanej przed sądem sprawie organy podatkowe zakwestionowały zastosowanie stawki 0 proc. przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT). Uznały one bowiem, że spółka nie wypełniła wymogów określonych w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami, podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej musi posiadać dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. Dowodami tymi mogą być dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika, kopia faktury lub specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, jeśli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów.

Podczas kontroli przeprowadzonej u podatnika spółka stwierdziła, że nie ma dokumentów przewozowych, ponieważ znajdują się w innym oddziale spółki. Dowodziła jednak, że dokumentami potwierdzającymi dostarczenie towarów mogą być nie tylko dokumenty przewozowe, ale również inne, określone w ustawie o VAT. Chodzi o korespondencję handlową z nabywcą, dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu, potwierdzający zapłatę za towar lub inne.

Pełnomocnik izby skarbowej stwierdził, że przepisy jasno określają, jakie dokumenty mogą potwierdzić dostawę i nie mogą to być dokumenty uzupełniające. WSA uchyliła decyzję organów, uznając, że dokumenty, o których mowa w ustawie o VAT, mają łącznie potwierdzać transakcję. Zatem dostawca nie musi posiadać wszystkich dokumentów. Może się również posiłkować innymi dokumentami wymienionymi w liście dodatkowej.

Sygn. akt III SA/Wa 1210/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl