Podatnik podpisał umowę leasingu. Poniósł w związku z tym pewne koszty.

– Jak rozliczyć wstępną opłatę poniesioną w związku z podpisaniem umowy leasingu – pyta pan Piotr z Konstancina.

Opłata wstępna stanowi samoistną opłatę, od której uzależnione jest podpisanie umowy i nie należy jej utożsamiać z wydatkiem dotyczącym okresu przekraczającego rok, który zgodnie z przepisami rozliczamy w czasie.

Kwestia traktowania opłaty wstępnej dla celów podatkowych od momentu wprowadzenia znowelizowanych przepisów w podatku dochodowym w 2007 roku budzi spore kontrowersje – zauważa Łukasz Kupryjańczyk, menedżer w Ernst & Young.

Ekspert podkreśla, że zdaniem sądów administracyjnych opłata wstępna – w przypadku braku określenia w umowie, że stanowi opłatę na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania – powinna być zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodów jednorazowo. Z takim stanowiskiem spotkamy się np. w wyroku NSA z 23 marca 2010 r. o sygn. akt II FSK 1733/08 czy wyroku WSA w Warszawie z 8 sierpnia 2010 r. o sygn. akt III SA/Wa221/08. Odmienne zdanie w tej kwestii zajmują organy podatkowe, które twierdzą, że opłata wstępna powinna być rozpoznawana dla celów podatkowych w czasie, tj. proporcjonalnie do długości trwania umowy leasingu. Takie stanowisko prezentuje np. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w pismach z 8 stycznia 2009 r. nr IPPB3/423-1540/08-2/KK czy z 24 lutego 2009 r. nr IPPB5/423-251/08-2/AS.

– W przytoczonych wyrokach sądów administracyjnych nie jest bezpośrednio poruszana kwestia momentu poniesienia kosztu, za jaki uważa się generalnie dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczy to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów – podkreśla Łukasz Kupryjańczyk.

Wyjaśnia też, że przyjęcie odmiennej metody rozliczania opłaty wstępnej dla celów rachunkowych – przez rozliczanie jej w czasie – i podatkowych – przez jednorazowe ujęcie jej w kosztach – może się wiązać z pewnym ryzykiem zakwestionowania, niezależnie od racji przedstawionych w powyższych wyrokach.

Ważne!

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą