Podatnik będzie miał prawo złożyć do sądu administracyjnego skargę nie tylko w przypadku bezczynności organu podatkowego, lecz także w przypadku prowadzenia postępowania w przewlekły sposób. Taką zmianę zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który jest po drugim czytaniu w Sejmie.

Alicja Sarna, doradca podatkowy w MDDP, ocenia projektowaną zmianę jako bardzo korzystną dla podatników. Po jej wejściu w życie przedmiotem skargi do sądu administracyjnego będzie mogła być nie tylko bezczynność organu podatkowego, lecz także przewlekłe prowadzenie przez ten organ postępowania. Ogromne znaczenie praktyczne może to mieć w przypadkach, w których organ przesyła podatnikowi kolejne postanowienia o przedłużeniu postępowania.

– Zdarza się, że organ podatkowy nie podejmuje przy tym żadnych czynności dowodowych, lecz uzasadnia wyznaczanie kolejnych terminów znaczną liczbą spraw do załatwienia lub szczególnym stopniem skomplikowania sprawy – komentuje nasza rozmówczyni.

Oskar Wala, doradca podatkowy w KPMG, podkreśla, że dodanie przewlekłości postępowania jako nowej przesłanki uzasadniającej złożenie skargi są sądu administracyjnego potwierdzi możliwość kwestionowania działań organu także w sytuacji, gdy organ ten prowadzi wprawdzie postępowanie i podejmuje w nim pewne czynności, jednak skutkiem tego jest niezasadne przedłużanie rozpoznania sprawy.

Zdaniem Alicji Sarny pewien niedosyt pozostawia brak nowelizacji w zakresie wymierzania grzywny organowi, na którego bezczynność lub przewlekłe postępowanie skarży się podatnik. W Sejmie znajduje się jednak drugi projekt (komisji Przyjazne Państwo), który taką zmianą zawiera.

Jak wyjaśnia Oskar Wala, zakłada on, że rozpoznając skargę na bezczynność lub przewlekłość postępowania, sąd administracyjny będzie uprawniony do zobowiązania organu do załatwienia sprawy oraz, dodatkowo na wniosek strony, do jednoczesnego nałożenia na organ grzywny za dotychczasowy sposób prowadzenia postępowania.

Obecnie organ może być ukarany grzywną dopiero w sytuacji, gdy nie zastosuje się do wyroku sądu administracyjnego zobowiązującego do załatwienia sprawy i podatnik, po ponownym pisemnym wezwaniu organu podatkowego do załatwienia sprawy, wniesie do sądu administracyjnego kolejną skargę, żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Niestety oba projekty nie zostały połączone do wspólnego rozpoznania.

Ważne!

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy