Przywóz ponad 800 sztuk papierosów do innego kraju UE może zostać uznany za przywóz w celach handlowych.
Mimo istniejącej unii celnej przywóz wyrobów akcyzowych jest bardzo ściśle kontrolowany. Z krajów nienależących do Unii można wwieźć tylko określoną liczbę papierosów. Każda sztuka ponad tę normę zostanie opodatkowana akcyzą. W taki sam sposób ograniczony jest przywóz wyrobów akcyzowych odbywający się pomiędzy krajami członkowskimi.
– Jeżeli chcemy wywieźć papierosy z Polski do innego kraju UE, od których akcyza została zapłacona, możemy skorzystać z odpowiednich zwolnień zawartych w aktach prawnych państw członkowskich UE, do których wywożone są papierosy – zauważa Jacek Kalinowski, doradca podatkowy z kancelarii P.J. Sowisło & Topolewski.
Warto pamiętać, że te ograniczenia muszą być zgodne z przepisami Dyrektywy 2008/118/WE. Można powiedzieć, że od tego, czy wywożone z Polski do innego kraju UE papierosy będą podlegać opodatkowaniu akcyzą, zależy ilość wyprowadzanego towaru. Jest to element ważny, ale nie decydujący. Z treści art. 32 Dyrektywy 2008/118/WE wynikać może całkowite zwolnienie od podatku akcyzowego, jeśli papierosy przewożone są osobiście przez osobę prywatną, która potwierdza, że papierosy zostały zakupione na jej własny użytek. Przy czym przez nabycie na własny użytek rozumiany będzie zakup papierosów w ilości do 800 sztuk.
Osoba fizyczna, która zdecyduje się przewieźć przez granicę kraju ponad 800 papierosów, musi się liczyć z próbą kwestionowania niehandlowego charakteru przywozu. Będzie musiała udowodnić celnikom, że faktycznie nabyła papierosy dla siebie, a nie na sprzedaż.
W tym wypadku ważne będą sposób i forma, w jakiej papierosy zostaną wywiezione, w tym miejsce, w którym wyroby są przewożone, każdy posiadany dokument oraz rodzaj wyrobów akcyzowych.
Ekspert podkreśla, że w przypadku papierosów proces udowodnienia przywozu papierosów na własny użytek może się okazać znacznie utrudniony, szczególnie wówczas, gdy istnieją znaczne dysproporcje cenowe pomiędzy cenami papierosów w poszczególnych krajach członkowskich.