Firmy, których sprawozdania finansowe za 2007 rok będą badane po raz pierwszy, muszą pamiętać, że podlegają nowym obowiązkom w zakresie rachunkowości. Katarzyna Szaruga, biegły rewident, dyrektor departamentu audytu Europejskiego Centrum Audytu, przypomina, że jednym z nich jest konieczność sporządzenia oprócz bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej dwóch dodatkowych elementów sprawozdania finansowego, tj. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

- Zarówno w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym, jak i w rachunku przepływów pieniężnych należy przedstawić dane finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy - podkreśla nasza rozmówczyni. Wyjaśnia, że w związku z tym jednostka, której sprawozdanie finansowe za 2007 rok podlega pierwszemu badaniu, w celu wypełnienia obowiązków ustawowych musi przygotować obydwa sprawozdania zarówno za 2007 rok, jak i za 2006 rok. Jak twierdzi Katarzyna Szaruga, w przypadku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za inny okres sprawozdawczy niż rok należy przedstawić dane finansowe za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku. Wzory zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych zamieszczono w załącznikach do ustawy o rachunkowości.

Ważne!

Zarówno w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym, jak i w rachunku przepływów pieniężnych należy przedstawić dane finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl