Od 1 stycznia 2008 r. nastąpi istotna zmiana w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT. Obecnie można odliczyć podatek błędnie naliczony przez wystawcę z tytułu transakcji niepodlegającej opodatkowaniu lub zwolnionej, o ile nabywca uregulował należność. Od nowego roku odliczenie VAT z takich faktur nie jest już możliwe, nawet jeśli należność zostanie uregulowana.

Warto przypomnieć, że po nowelizacji, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2008 r., wspomniany przepis art. 88 ust. 3a ustawy o VAT przewiduje, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

  •  sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących; w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;
  •  transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
  •  wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;
  •  wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności; podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością; potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
  •  faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
  •  zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Zasady te stosuje się także do duplikatów faktur.

KRYSTYNA GÓRCZAK