Wchodząca w życie zmiana art. 32 ustawy o VAT usuwa istniejącą dotychczas niezgodność polskiej regulacji z prawem wspólnotowym. Nie wnikając w szczegóły dotychczasowych niezgodności należy podkreślić, iż mogły one być jednym z najistotniejszych powodów, dla których nie są nam znane przypadki stosowania przez władze skarbowe przepisów dotyczących szacowania obrotu na gruncie przepisów ustawy o VAT obowiązujących od 1 maja 2004 r.

Wprowadzenie nowych regulacji może oznaczać, że władze skarbowe badając rozliczenia podatkowe pomiędzy firmami powiązanymi nie będą koncentrować się jedynie na kwestiach związanych z podatkiem dochodowym, a ich uwaga obejmie także obszar rozliczeń VAT.

Zwracam uwagę, że nowe przepisy znajdą zastosowanie jedynie w odniesieniu do sytuacji, gdzie neutralność VAT ulega ograniczeniu. Ich stosowanie będzie możliwe wtedy, gdy na skutek ustalenia wynagrodzenia w wysokości innej niż wartość rynkową jeden z podmiotów uczestniczących w danej transakcji osiąga określoną korzyść podatkową w postaci zmniejszenia kwoty podatku, który w innym przypadku nie mógłby zostać odliczony.

Wprowadzona zmiana dotyczyć będzie przede wszystkim podmiotów dysponujących jedynie ograniczonym prawem do odliczenia VAT (np. instytucji finansowych, przychodni lekarskich). W praktyce jednak może być podstawą do szacowania obrotu u każdego pomiotu, u którego wykazana zostanie sprzedaż zwolniona z VAT, lub niepodlegająca opodatkowaniu tym podatkiem.

WOJCIECH ŚLIZ

starszy menedżer w zespole ds. podatków pośrednich w PricewaterhouseCoopers