Warto pamiętać, że w zeznaniu za 2007 rok po raz pierwszy trzeba będzie rozliczyć podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Dotyczy to jednak sprzedaży tylko takich nieruchomości, które zostały nabyte po 1 stycznia 2007 r. i sprzedane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Opodatkowaniu podlega w takim przypadku dochód, zaś stawka podatku wynosi 19 proc.

Podstawą obliczenia podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Wysokość poczynionych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

PIT od dochodu uzyskanego z takiej transakcji nie łączy się jednak z innymi przychodami uzyskanymi w ciągu roku. W zeznaniu rocznym wykazuje się tylko wartość podatku z transakcji.

Kłopotów z rozliczaniem PIT od sprzedaży nieruchomości nie będą miały osoby, które mogą skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej. Jeśli przy sprzedaży mieszkania nie powstanie podatek dochodowy do zapłaty, nie trzeba niczego wykazywać w zeznaniu rocznym. Jednak aby skorzystać z ulgi meldunkowej, trzeba w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złożyć oświadczenie, że spełnia się warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Jeśli podatnik korzystający z ulgi nie złoży takiego oświadczenia lub złoży je po terminie, straci prawo do ulgi podatkowej.

Z ulgi meldunkowej może skorzystać każdy podatnik, który w sprzedawanej nieruchomości był zameldowany na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy. Okres zameldowania liczony jest bezpośrednio przed zbyciem nieruchomości.

KRYSTYNA GÓRCZAK