Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym, która obowiązuje od 7 sierpnia 2010 r., daje byłym doradcom podatkowym możliwość powrotu na listę doradców i odzyskania prawa wykonywania zawodu. Dotyczy to osób, które zostały skreślone z listy z powodu nieopłacenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Na listę mogą wrócić również skreśleni doradcy, którzy zawiesili działalność doradczą na okres dłuższy niż 5 lat. Ustawa o doradztwie podatkowym przed nowelizacją pozwalała zawiesić działalność tylko na 5 lat. Po przekroczeniu tego terminu przewidywała sankcję w postaci skreślenia z listy doradców podatkowych.

Ponieważ nowelizacja wprowadziła zmiany dotyczące ubezpieczeń i zawieszania działalności, w przepisach przejściowych określono, że byli doradcy mogą wrócić na listę doradców i świadczyć usługi, jeśli spełnią określone wymogi.

Jak przypomina Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP), osoby skreślone z listy doradców z powodu przekroczenia 5-letniego okresu zawieszenia wykonywania zawodu są uprawnione w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji do złożenia do Krajowej Rady wniosku o ponowny wpis na listę doradców podatkowych.

Na listę mogą wrócić również osoby skreślone z powodu braku ubezpieczenia OC. Mają one jednak więcej czasu. Osoba skreślona z powodu braku ubezpieczenia może złożyć wniosek o ponowny wpis na listę doradców podatkowych po upływie co najmniej roku od dnia skreślenia, nie później jednak niż 5 lat od tego dnia.