Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak należy klasyfikować przychody ze sprzedaży walut. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej dokonuje zakupu i sprzedaży walut obcych przez rachunek w banku.

Transakcje te realizuje ze zmienną częstotliwością w zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej: 1 – 3 transakcje na rok w ciągu ostatnich czterech lat, a w roku bieżącym przewiduje, że częstotliwość ta wyniesie przeciętnie 1 – 2 transakcje na miesiąc.

Jako narzędzie do zawierania transakcji wykorzystuje aplikację komputerową udostępnioną w tym celu przez bank lub zawiera transakcje telefonicznie. Operacje te służą jedynie zakupowi lub sprzedaży waluty na prywatny rachunek bankowy. Transakcje dokonywane są po kursie ustalonym przez bank na moment operacji. Bank, za którego pośrednictwem dokonuje transakcji walutowych, ma siedzibę w Polsce.

Dyrektor stołecznej izby przypomniał, że jeżeli działania podatnika w zakresie zakupu i sprzedaży walut będą podejmowane w sposób zorganizowany i ciągły, na własny rachunek i będą miały na celu osiągnięcie zysku z przeprowadzanych transakcji, co jest charakterystyczne dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności gospodarczej, to przychody z tytułu zakupu i sprzedaży walut podatnik powinien zaliczyć do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Oznacza to że w takim przypadku stanowią źródło przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W opisanym przypadku powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą walut obcych. Przychody uzyskane z tego tytułu stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o PIT za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w tym przepisie.

Przychody z innych źródeł podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 września 2010 r. (nr IPPB2/415-563/10-4/AS).