Pomyłki w numeracji faktur są błędami technicznymi i nie wpływają na możliwość obniżenia podatku należnego.
W dokumentowaniu transakcji między przedsiębiorcami często się zdarza, że podczas sporządzania faktury może dojść do popełnienia błędu.
Zgodnie z przyjętym stanowiskiem sądów administracyjnych oraz coraz częstszą praktyką organów podatkowych podatnik będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, wówczas gdy faktura zawiera drobne błędy o charakterze technicznym, określane niekiedy błędami mniejszej wagi.
Jak tłumaczy Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy w Kancelarii Skłodowscy, za błędy mniejszej wagi należy uznać wszelkiego rodzaju uchybienia przepisom dotyczącym rygorów formalnych faktury, których ciężar gatunkowy jest jednak tego rodzaju, że nie wpływa na możliwość obniżenia podatku należnego.
Na temat formalnych błędów faktur, które nie pozbawiają podatnika możliwości odliczenia podatku naliczonego, wypowiedział się ostatnio Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 15 lipca (C-368/09, w sprawie Pannon Gép Centrum Kft).
Jak wyjaśnia Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, wspólnik Kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, TS UE uznał, że błędne daty faktur (w szczególności gdy zostały skorygowane w trakcie kontroli) czy brak ciągłości numeracji faktur nie wpływają na prawo podatnika do odliczenia VAT naliczonego.
– Trybunał wprost wskazał, że błędy w podaniu danych na fakturze nie mogą godzić w prawo do odliczenia przysługujące nabywcy będącemu podatnikiem, tym bardziej że nie ma on jak sprawdzić np. zachowania ciągłości stosowanej numeracji – stwierdza ekspert.
Do błędów na fakturze, które pozbawią podatnika prawa do obniżenia podatku należnego, zalicza się: brak możliwości identyfikacji stron transakcji podmiotów oraz przedmiotu transakcji (np. brak jednostek miary towaru, jego ilości i ceny jednostkowej), jak również ustalenie poprawności określenia podatku od wartości dodanej (np. kwoty należności ogółem z podatkiem i bez podatku).
Katarzyna Ryszard podkreśla, że aby organy podatkowe zakwestionowały odliczenie VAT, wady faktury muszą być na tyle poważne, aby wykluczały możliwość traktowania tego dokumentu jako faktury VAT.
Błędy, które nie pozbawiają prawa do odliczenia VAT
● nieprawidłowe tłumaczenie opisu usługi,
● różne daty wystawienia na oryginale oraz kopii faktury,
● pomyłka w numerze identyfikacji podatkowej,
● brak przekreślenia słowa „kopia”,
● brak ciągłości numeracji faktur